Przedawnienie kredytu – kto może skorzystać?

Przedawnienie kredytu

Przedawnienie kredytu, jak i przedawnienie pożyczki następuje po trzech latach. Warto jednak wiedzieć, że termin przedawnienia dla każdej raty liczony jest osobno. Przedawnienie nie jest wprawdzie tożsame z anulowaniem długu, lecz w niektórych przypadkach może pomóc nam uniknąć konieczności spłaty problematycznego zobowiązania

Zaciągając kredyt lub pożyczkę, zazwyczaj obiecujemy sobie, że ciążące na nas (i naszym portfelu) raty będziemy uiszczać zgodnie z harmonogramem. Niestety, nawet jeśli jesteśmy solidnymi płatnikami, to już w trakcie trwania umowy kredytowej nasza sytuacja finansowa mogła ulec pogorszeniu. W takim przypadku możemy skorzystać z wakacji kredytowych, pożyczyć pieniądze od rodziny bądź znajomych lub zainteresować się takim tematem, jak przedawnienie kredytu. W skrajnych przypadkach i przy posiadaniu dużej ilości zobowiązań na wysokie kwoty pomocne może okazać się także ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przedawnienie kredytu – co to oznacza?

Z takim pojęciem jak przedawnienie kredytu mamy do czynienia wówczas, gdy upłynął, przewidziany przez prawo lub przez harmonogram spłaty, termin uregulowania zobowiązania. W sytuacji, w której nastąpi przedawnienie kredytu, dłużnik ma prawo praktycznie bez żadnych konsekwencji odmówić jego spłaty. Czy to oznacza, że „mając na głowie” kilka kredytów lub pożyczek, możemy spokojnie czekać na to, aż nasze długi się przedawnią? Nie do końca.

Chociaż jak już powiedzieliśmy, każdy dług ma swój „termin ważności”, a po upływie tego terminu przestaje on nas dotyczyć, to zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe robią wszystko, by do przedawnienia nie dopuścić. W sytuacji, w której wierzyciel upomni się o zwrot należności, termin przedawnienia będzie liczony od początku. Dobrą informacją dla dłużników jest natomiast ta, że od 9 lipca 2018 roku sądy w postępowaniach o zapłatę roszczenia, mają obowiązek badać to, czy nie doszło do przedawnienia.

Taka powinność spoczywa na organach państwowych, nie zaś na osobach posiadających „przeterminowane” zobowiązanie. Dotyczy to jednak wyłącznie konsumentów, tj. osób, które nie są przedsiębiorcami. Ci ostatni, jeśli chcą powołać się na przedawnienie kredytu, muszą najpierw podnieść zarzut przedawnienia. Jeśli tego nie zrobią, to swój dług (nawet jeśli termin jego spłaty już dawno upłynął) powiększony o dodatkowe koszty, będą musieli spłacić

Przedawnienie kredytu – kiedy następuje?

Przedawnienie kredytu, jeśli wzięliśmy go w banku, następuje po 3 latach. Termin ten wynika wprost z art 118 Kodeksu cywilnego i jest związany z tym, że instytucja, która udzieliła nam finansowego wsparcia, zrobiła to w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Nie jest ważne tutaj to, czy sami jesteśmy konsumentami, czy też mamy własną firmę. O tym, kiedy nastąpi przedawnienie kredytu, decyduje to, od kogo go wzięliśmy. To kiedy nastąpi przedawnienie kredytu, zależne jest także od charakteru zobowiązania. W praktyce wygląda to następująco:

 • przedawnienie kredytu konsumenckiego – 3 lata,
 • kredyt hipoteczny – przedawnieniu ulegają jedynie odsetki, takie pojęcie jak przedawnienie kredytu hipotecznego nie istnieje,
 • przedawnienie kredytu odnawialnego – 3 lata.

Upraszczając, można przyjąć, że przedawnienie kredytu bankowego (za wyjątkiem kredytu hipotecznego) następuje po 3 latach. Natomiast, jeśli wzięliśmy pożyczkę od osoby prywatnej, to ta przedawni się dopiero po upływie 6 lat. Dla dłuższego terminu przedawnienia istotne jest to, że ten od kogo pożyczyliśmy określoną sumę środków pieniężnych, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Termin przedawnienia a koniec roku

Chociaż co do zasady przedawnienie kredytu następuje po 3 latach, to niekiedy okres ten może wynosić aż…4 lata. Chodzi tutaj o fakt, że po zmianach z 9 lipca 2018 roku termin przedawnienia został przesunięty na koniec roku kalendarzowego (nawet jeśli z umowy wynika inaczej). Oznacza to, że jeśli swój kredyt mieliśmy spłacić np. do 20 listopada 2020 roku, to w rzeczywistości koniec terminu przedawnienia wypadnie 31 grudnia 2020 roku. Przepis ten nie ma mocy prawnej jedynie wówczas, gdy dotyczy roszczeń, które przedawniają się szybciej niż po upływie 2 lat. Jak już jednak wiemy – kredytów i pożyczek dotyczy 3-letni okres przedawnienia. Co ważne, tak liczony termin przedawnienia dotyczy także umów zawartych przed zmianą przepisów pod warunkiem, że 9 lipca 2018 roku roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Przedawnienie kredytu konsumenckiego

Zgodnie z definicją kredyt konsumencki to kredyt, który mogą zaciągnąć osoby fizyczne. W ramach tego zobowiązania możemy otrzymać maksymalnie 255 500 złotych. Jak już wspomnieliśmy, przedawnienie kredytu konsumenckiego następuje po upływie 3 lat. Nie oznacza to jednak, że takim długiem nie musimy się martwić. Termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej raty. Tym samym część z nich rzeczywiście może przestać nas obowiązywać, ale już pozostałe być może będziemy musieli spłacić. Ponadto, wystarczy, że instytucja finansowa, której jesteśmy dłużnikami wyśle nam wezwanie do zapłaty, a bieg okresu przedawnienia zostanie przerwany. To oznacza, że będziemy musieli liczyć go od początku.

Przedawnienie kredytu zostanie również przerwane, gdy:

 • wierzyciel skieruje sprawę do sądu;
 • dłużnik zacznie negocjować z bankiem lub firmą pożyczkową spłatę należności;
 • rozpocznie się mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem;
 • dłużnik „przyzna się” do posiadania zobowiązania.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności termin przedawnienia będzie liczony od nowa.

Przedawnienie kredytu – jak banki się przed nim bronią?

Celem każdej instytucji finansowej jest dążenie do odzyskania pożyczonych środków. To oznacza, że bank podejmując odpowiednie działania, może przerwać bieg przedawnienia. Co może zrobić bank? Zanim dojdzie do przedawnienia kredytu bank ma prawo:

 • wstąpić na drogę sądową, żądając spłaty zobowiązania;
 • zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie egzekucyjnej klauzuli wykonalności;
 • rozpocząć egzekucję komorniczą.

Jeśli przestaniemy spłacać swoje zobowiązanie, bank może również wypowiedzieć nam umowę. W takim wypadku trzyletni termin przedawnienia będzie dotyczył tylko tych rat, których nie opłaciliśmy w momencie trwania umowy. Przypomnijmy jednak, że termin przedawnienia liczony będzie oddzielnie dla każdej z tych rat. Natomiast te raty, które mielibyśmy spłacić w przyszłości, stają się wymagalne po upływie terminu wypowiedzenia umowy. To zaś oznacza, że harmonogram spłaty przestaje obowiązywać, a my jesteśmy zobligowani do oddania całej kwoty.

A kiedy przedawniają się inne długi?

Powiedzieliśmy już na czym polega przedawnienie roszczeń. Wyjaśniliśmy także to, czym jest przedawnienie kredytu konsumenckiego oraz przedawnienie kredytu odnawialnego. Przypomnijmy, że przedawnienie kredytu bankowego oznacza, że po spełnieniu określonych warunków, swojego długu nie będziemy musieli spłacać, a jakiekolwiek roszczenia wierzyciela utracą moc prawną. Aby doszło do przedawnienia należności muszą minąć:

 • dwa lata, jeśli sprawa dotyczy debetu na rachunku bankowym;
 • trzy lata w przypadku omawianych już kredytów i pożyczek;
 • również trzy lata, jeśli mowa o zadłużeniu na karcie kredytowej;
 • dwa lata w odniesieniu do tych faktur, których nie opłaciliśmy;
 • aż sześć lat przy pożyczkach od osoby prywatnej (np. członka rodziny);
 • także sześć lat przy innych roszczeniach stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Warto także dodać, że termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Nie następuje ono zatem równo po 3 latach od daty zawarcia umowy.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły