Uzasadnienie zapomogi – przykład z wnioskiem

Jak napisać wniosek o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Złożenie takiego dokumentu może być bardzo pomocne, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Jak takie pismo powinno wyglądać i co musi zawierać uzasadnienie, abyś mógł liczyć na pozytywną decyzję pracodawcy?

Jeśli znalazłeś się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, możesz starać się o wypłatę zapomogi finansowej. Zależnie od sytuacji, może ona mieć charakter losowy lub socjalny.

Związana bywa z różnymi, nagłymi sytuacjami, negatywnie wpływającymi na życie wnioskującego. By ubiegać się o pieniądze, złóż odpowiedni wniosek u pracodawcy, a także przedstaw jego właściwe uzasadnienie. Masz wtedy szansę, by otrzymać wsparcie zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy czy zapisami w ustawie o ZFŚS.

Czym jest zapomoga?

Zgodnie z przepisami, w firmach spełniających określone wymagania, stworzony powinien zostać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dotyczy to przede wszystkim:

 • pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników na pełen etat,
 • pracodawców zatrudniających od 20 do 50 pracowników na pełen etat, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa,
 • lub pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników na pełen etat, którzy zamiast świadczeń urlopowych utworzyli ZFŚS,
 • jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (bez względu na liczbę pracowników).

Tak powstały fundusz wykorzystuje się do zbierania środków i wypłacania ich w różnych sytuacjach. Treść i uzasadnienie wniosku o zapomogę w znacznej mierze zależy od zdarzenia, które stało się bezpośrednią przyczyną prowadzącą do złożenia dokumentu.

Zapomoga losowa

Przyznawana jest pracownikowi, który niespodziewanie znalazł się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej. Definiowana jest jako pojedyncze zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi. Co istotne, najczęściej są to wydarzenia nieprzewidywalne i niezależne od nas.

Zapomoga socjalna

Ta z kolei przyznawana jest, gdy następuje znaczne pogorszenie sytuacji finansowej pracownika. Konieczne jednak w tym przypadku jest wykazanie znacznego obniżenia statusu materialnego. Wpływ na to może mieć np. utrata pracy przez współmałżonka.

Oba świadczenia wypłacane są:

 • z ZFŚS albo
 • ze środków obrotowych pracodawcy.

W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, śmierci czy klęsk żywiołowych zapomogi są wolne od podatku dochodowego, jeśli pochodzą z:

 • ZFŚS,
 • funduszu socjalnego,
 • funduszy zawodowych,
 • zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez odpowiedniego ministra.

W przypadku wypłacania ich z innych źródeł są wolne od podatku tylko do kwoty nieprzekraczającej 6000 zł w roku podatkowym.

Zapomoga socjalna wypłacana z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej zwolniona jest z opodatkowania do kwoty nieprzekraczającej 1000 zł.

Polecamy: Ile wynosi kwota wolna od podatku dochodowego?

Kto może otrzymać zapomogę finansową?

Aby ubiegać się o zapomogę, musisz przede wszystkim wiedzieć o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Często pracodawcy samodzielnie nie kwapią się do wypłacania uzbieranych w ten sposób środków. Ze zgromadzonych w ZFŚS pieniędzy korzystać mogą osoby:

 • zatrudnione na umowie o pracę lub pracę na zastępstwo,
 • zatrudnione na podstawie mianowania, powołania lub wyboru,
 • przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich,
 • pozostające na okresie wypowiedzenia.

Ponadto mają do niej prawo:

 • emeryci i renciści (byli pracownicy) oraz ich rodziny,
 • członkowie rodzin pracowników (małżonkowie, dzieci),
 • osoby pozostające na utrzymaniu pracownika,
 • osoby wskazane przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS (na podstawie zapisów ustawy).

Największe szanse na otrzymanie zapomogi mają osoby o niskim lub średnim dochodzie na osobę w rodzinie. Szczególne względy mają tu rodziny wielodzietne, ale też pracownicy wychowujące dzieci wymagające specjalistycznej opieki i leczenia.

Na zapomogę nie mogą liczyć za to pracownicy na urlopach bezpłatnych.

Dlaczego wniosek o zapomogę trzeba uzasadnić?

Przy składaniu wniosku o zapomogę kluczowe jest odpowiednie uzasadnienie. Dokument powinien zostać złożony w formie pisemnej, w którym dokładnie opiszesz sytuację, jaka Cię spotkała. Wskaż, w jaki sposób wpłynęła ona na Twoją sytuację życiową i finansową. Polecamy również uargumentowanie, dlaczego w związku z tym potrzebujesz dodatkowych środków i w jaki sposób je wykorzystasz. To utwierdzi pracodawcę w przekonaniu, że przyznane pieniądze wydasz we właściwy sposób i na cele konieczne.

Generalnie wszystko, co istotne dla udzielenia pozytywnej decyzji, warto opisać. Kluczowa może okazać się poniższa lista dokumentów. Oczywiście nie musisz zawierać ich wszystkich. Natomiast, jeśli któryś z nich znajdzie się we wniosku, to na pewno Twoje szanse na zapomogę wzrastają:

 • wyniki badań i zaświadczenia lekarskie,
 • wyciąg z konta,
 • zaświadczenie o zarobkach lub ich braku,
 • rachunki za remont,
 • policyjne raporty,
 • wykazy zaległości w płatnościach.

Im dokładniej przedstawimy sytuację i podamy więcej szczegółów, tym większą mamy szansę na pomyślne rozpatrzenie wniosku. Prawidłowa dokumentacja sytuacji finansowej działa na naszą korzyść i może sprawić, że dostaniemy wyższą kwotę wsparcia. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia pracodawca może wystąpić z prośbą o szczegółowe informacje oraz dodatkowe dokumenty. Dopuszczalne są też negocjacje między stronami, dotyczące kwoty zapomogi.


Polecamy: Jak napisać umorzenie długu – wzór wniosku z omówieniem

Jakie okoliczności uprawniają do uzyskania zapomogi finansowej?

Otrzymanie bezzwrotnej zapomogi finansowej z ZFŚS wiąże się z wystąpieniem sytuacji, która w negatywny sposób wpłynęła na nasze życie czy budżet domowy. We wnioskach najczęściej obowiązuje podział na pięć głównych kategorii:

 • chorobę, znaczny uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałą chorobę – wskazane jest zaświadczenie lekarskie, wyniki badań, dokumentacja ze szpitala itp. Wniosek stosunkowo łatwy do uargumentowania i poparcia właściwą dokumentacją;
 • zdarzenie losowe (pożar, powódź, klęskę żywiołową, kradzież, włamanie i inne) – w tym przypadku należy wykazać straty zaistniałe przez tę sytuację. Sprawdzić się tu mogą np. rachunki za remont, wycena strat rzeczoznawcy, policyjny raport z miejsca zdarzenia itp.;
 • śmierć członka rodziny – konieczne może być przedstawienie aktu zgonu, zaświadczenie o dochodach osób pozostałych w gospodarstwie domowym, wyciąg z konta itp.;
 • trudną sytuację materialną, rodzinną czy życiową – argumentowane dokumentami potwierdzającymi faktyczną sytuację, np. rachunkami za utrzymanie domowników, zaświadczeniami o dochodach i ich braku, wysokość dochodów w przeliczeniu na osobę i wszelkie inne dowody wskazujące na pogorszenie sytuacji finansowej;
 • inną przyczynę – konieczna jest rzeczowa i konkretna argumentacja swojego stanowiska.

Przeczytaj też: Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową? Wzór

Przykładowe uzasadnienie zapomogi

Nasza rada: zapomoga nie ma charakteru roszczeniowego, tylko uznaniowy!

Naszym zadaniem jest więc przekonanie pracodawcy, że konkretne zdarzenie naprawdę miało negatywny wpływ na nasze życie, a dodatkowe pieniądze są wręcz niezbędne do dalszej egzystencji. Podejdźmy zatem do tematu szczegółowo i skrupulatnie, posługując się twardymi danymi.

 • Na początku uzasadnienia warto krótko opisać swoją sytuację. Podajmy konkrety, np. liczbę osób pozostających na naszym utrzymaniu.
 • Następnie określmy dochód przypadający na jednego członka rodziny. Jeśli zajmujemy się osobami chorymi lub wymagającymi specjalnej opieki, podkreślmy ten fakt!
 • Szczegółowo opiszmy sytuację, która nas spotkała. Podajmy datę wydarzenia i jego okoliczności. Opiszmy, dlaczego uważamy je za negatywnie wpływające na nas i naszą rodzinę.
 • Zwróćmy uwagę na kroki podjęte po wystąpieniu zdarzenia. Może to być np. wizyta w szpitalu, powiadomienie policji, wezwanie straży pożarnej itd.
 • Opiszmy, jak to wszystko wpłynęło na codzienne życie naszych najbliższych. Skupmy się na rzeczach, które się zmieniły, np. poniesione straty, wydatki, zmniejszenie dochodów w przeliczeniu na osobę itp.
 • Na koniec uzasadnijmy, dlaczego potrzebujemy wsparcia i na co dokładnie je przeznaczymy.

Wzór podania o zapomogę finansową

Wzór podania o zapomogę z ZFŚS nie ma odgórnie narzuconej struktury. W internecie odnajdziemy wiele szablonów, gotowych do wypełnienia.

Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument w formacie .pdf, który możesz wypełnić na komputerze i wydrukować, a następnie złożyć na samym dole podpis. Jeśli chcesz, uzupełnij puste pola pisemnie.

Co oprócz uzasadnienia zapomogi powinien zawierać wniosek?

Pismo to nie różni się specjalnie od większości dokumentów urzędowych. Zawiera również podobne do nich elementy. Przede wszystkim znaleźć się w nim powinny takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • miejscowość oraz data sporządzenia dokumentu,
 • tytuł (Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi finansowanej z SFŚS dla…),
 • zwrócenie się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi,
 • określenie przyczyny wystąpienia z prośbą o zapomogę,
 • rzetelne i szczegółowe uzasadnienie zapomogi,
 • spis dołączonych do wniosku dokumentów, stanowiących potwierdzenie uzasadnienia,
 • potwierdzenie prawdziwości zawartych we wniosku informacji,
 • wskazanie numeru konta bankowego, na który powinny trafić pieniądze,
 • własnoręczny podpis składającego wniosek.

Niektóre zakłady pracy same ustalają odgórny szablon wniosku o zapomogę. Przed stworzeniem pisma samemu warto zorientować się, czy taki wzór nie udostępniają np. kadry. Jeśli tak, to najczęściej pobierzesz go ze strony pracodawcy lub otrzymasz w wersji papierowej, do wypełnienia ręcznie.

Często zadawane pytania

Czy zapomogę trzeba zwrócić?

Nie, zapomogi stanowią bezzwrotną formę pomocy finansowej, świadczonej na rzecz pracowników. Domyślnie jest to jednorazowa pomoc, jeśli natomiast istnieje ku temu faktyczne uzasadnienie, może być przyznana więcej niż raz jednej osobie.

Ile wynosi zapomoga finansowa?

Nie ma górnego limitu dofinansowania, które pracodawca może przeznaczyć na pomoc pracownikowi w trudnej sytuacji. Najczęściej ewentualny, górny limit, określa regulamin ZFŚS konkretnego zakładu. Jeśli tak się nie stanie, kwotę ogranicza jedynie sytuacja przedsiębiorstwa i jego możliwości finansowe.

Czy zapomoga jest zwolniona z podatku?

Niezależnie od wysokości, z podatku dochodowego zwolnione są zapomogi otrzymywane w wyniku klęsk żywiołowych, śmierci, długotrwałej choroby czy indywidualnych zdarzeń losowych. Głównym warunkiem jest to, że muszą być one wypłacane z funduszy zawodowych, funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Jeśli pochodzą z innych źródeł, podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu 6000 zł w roku podatkowym. Pozostałe zapomogi (np. socjalne) wypłacane z międzyzakładowej lub zakładowej organizacji związkowej, są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.

Na co można przeznaczyć zapomogę?

Warunki i zasady korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS określa pracodawca przy założeniu, że nie są one sprzeczne z regulacjami ustawowymi. Dotyczą zwykle wsparcia pracownika w trudnej sytuacji i na te cele powinny zostać też przeznaczone przyznane pieniądze.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (11 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie