Jak uzyskać umorzenie długu? Wzór wniosku z omówieniem

Umorzenia długu to bardzo obszerne zagadnienie, z którym wiąże się wiele pytań, wątpliwości i niedomówień. Choć sama procedura ma jednolitą definicję, tak nie każdy dług można umorzyć, a jeżeli jest to możliwe, to realizacja tego planu może mieć różne oblicza. Jak wygląda umorzenie długu, o czym należy wiedzieć i jakiego wzoru wniosku warto użyć? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest umorzenie długu?

Umorzenie długu to porozumienie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w którym ten drugi stwierdza zaniechanie dalszych roszczeń w sprawie zaległego, nieopłaconego zobowiązania. Dochodzi do tego najczęściej na wniosek dłużnika, który drogą formalną wykazuje okoliczności i przyczyny braku możliwości uregulowania windykowanej należności. Warto pamiętać, że jest to decyzja dobrowolna, w ramach której wierzyciel przychyla się do argumentacji dłużnika.

Umorzenie długu oznacza trwałe zakończenie postępowania egzekucyjnego, po czym nie jest już możliwe ponowne domaganie się spłaty należności. Aby miało ono pełną moc prawną, obie strony powinny sporządzić jednolity dokument z ustaleniami oraz pozostawić pod nim swoje podpisy. To umożliwi jednoznaczne i definitywne zakończenie procesu domagania się uregulowania zadłużenia.

Umorzenie długu a przedawnienie

Umorzenie długu nie ma nic wspólnego z przedawnieniem. Pierwsza okoliczność jest wolna od ram czasowych i jest zawarciem porozumienia na wniosek dłużnika w dowolnym momencie trwania postępowania egzekucyjnego. Przedawnienie długu z kolei jest odgórnie określoną okolicznością, którą reguluje Kodeks cywilny. Po nowelizacji z maja 2018 roku, dochodzi do tego od roku do 6 lat od stwierdzenia należności. Wszystko zależy od tego, jakiego typu to zobowiązanie.

Przedawnienie długu stwierdzić można tylko i wyłącznie w sytuacji, w której we wspomnianym okresie wierzyciel nie podejmuje się żadnych działań wobec egzekucji długu. Może to być zarówno kierowanie wezwań do zapłaty, jak i podjęcie się postępowania windykacyjnego lub przekazanie sprawy do komornika sądowego. Tylko brak inicjatywy ze strony wierzyciela oznacza umorzenie całości zobowiązania po okresie od roku do 6 lat od wystąpienia zadłużenia.

Kiedy można uzyskać umorzenie długu?

Umorzenie długu to gest dobrej woli ze strony wierzyciela, który może, ale nie musi, przychylić się do wniosku dłużnika. Szanse na pomyślny werdykt mogą zwiększyć dodatkowe dokumenty załączone do wniosku o umorzenie, przedstawiające np. stwierdzenie niewypłacalności, dokument o eksmisji, wypowiedzenie z pracy czy przyznanie zasiłku wobec trudnej sytuacji materialnej. Nie należy stronić też od negocjacji, do których prowadzenia konieczne może okazać się spotkanie z wierzycielem lub jego przedstawicielem.

Do umorzenia długu może dojść tylko w szczególnych okolicznościach.

 • Wysokość długu wraz z odsetkami jest relatywnie niewielka, przez co wierzyciel jest skłonny do odstąpienia od egzekucji zadłużenia. Koszty sądowe i egzekucyjne mogą się wówczas okazać wyższe, czyniąc dochodzenie zapłaty długu nieopłacalnym – szczególnie, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny.
 • Dłużnik wykazuje, że jego sytuacja życiowa jest szczególnie trudna i szanse na jej poprawę są niewielkie w najbliższej perspektywie czasowej. Może to być np. trwała lub długotrwała niezdolność do pracy z powodu wypadku lub choroby.

Czy można uzyskać częściowe umorzenie długów?

Choć prośba o całkowite umorzenie długu może mieć niewielkie szanse na pozytywną odpowiedź, tak inaczej wygląda tzw. częściowe umorzenie długu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to sytuacja, w której zadłużony zwraca się o zwolnienie z obowiązku zapłaty fragmentu kwoty zaległości finansowej. Mogą to być np. karne odsetki za dany okres, które w dłuższej perspektywie braku spłaty urosną do niebagatelnych rozmiarów.


Zobacz: wniosek o umorzenie odsetek – wzór z wyjaśnieniem!


Dłużnik może wykazać, że z powodu np. pogorszenia sytuacji finansowej nie mógł na czas spłacić zobowiązania, jednak chce tego dokonać poprzez np. refinansowanie pożyczki. W związku z tym, zasadna może okazać się prośba o zwolnienie z karnych odsetek za opóźnienie i rozłożenie długu na nowe, niższe raty. Otrzymując nową gwarancję spłaty długu w całości, wierzyciel może przychylić się do takiej prośby.


-> Polecamy: wniosek o rozłożenie długu na raty – darmowy wzór.


Jakie długi mogą zostać umorzone?

Długi mogą przyjmować różną postać, co wiąże się też z nierównymi szansami na umorzenie poszczególnych typów zaległości finansowych. Teoretycznie, dłużnik może wnioskować o uchylenie obowiązku spłaty dowolnego długu. Największe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji ograniczają się jednak tylko do wybranych rodzajów nieuregulowanych należności.

 • Umorzenie długu bankowego (np. kredytu gotówkowego, nieuregulowanego limitu na karcie czy opłat karnych związanych z posiadaniem konta),
 • Umorzenie czynszu za mieszkanie (np. wykazując trudną sytuację życiowo-materialną),
 • Umorzenie podatku lub innej opłaty naliczonej przez Urząd Skarbowy.

Specyficznym przypadkiem jest umorzenie długu alimentacyjnego. W razie sądowej decyzji, rodzic ma obowiązek regularnie przekazywać odgórnie określoną kwotę na dziecko lub innego krewnego. Uchylanie się od takiego obowiązku może doprowadzić do postępowania egzekucyjnego, z interwencją komornika włącznie.

Zobowiązany do płacenia alimentów może się jednak bronić np. argumentem o złej sytuacji finansowej, która nie pozwala na wygospodarowanie w miesięcznych dochodach kwoty na alimenty. Wówczas sąd może stwierdzić, że świadczenie zostanie pokryte nie ze środków dłużnika, lecz funduszu alimentacyjnego.

Podanie o umorzenie długu – wzór

Choć istnieją różne odmiany zaległości finansowych, tak można zgromadzić najważniejsze informacje w uniwersalnym wzorze o umorzenie długu. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, jakie powinny znaleźć się w takim dokumencie.
Wzór wniosku w wersji DOC

Wzór wniosku w wersji PDF


Co powinien zawierać wniosek o umorzenie długu?

 • Miejscowość i datę podpisania wniosku; dane dłużnika w postaci imienia i nazwiska oraz także adresu korespondencyjnego; dane wierzyciela: imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także adres korespondencyjny.
 • Wskazanie części długu, którą chcemy umorzyć: część (jak odsetki) lub całość (pełna kwota długu razem z odsetkami na dzień składania wniosku).
 • Określenie danych identyfikacyjnych długu: np. kredyt bankowy, czynsz za mieszkanie czy pożyczka pozabankowa.
 • Wskazanie dokumentu i dnia jego podpisania, z którego wynika omawiany dług: np. umowa pożyczki pozabankowej czy umowa o najem mieszkania.

Jak uzasadnić umorzenie długu?

 • Wymagane jest wskazanie okoliczności, w wyniku których nastąpiło znaczące pogorszenie się sytuacji życiowej lub materialnej, np. wypadek i kosztowne leczenie, zachorowanie na ciężką dolegliwość, utrata pracy i problemy z zapewnieniem sobie odpowiedniego poziomu dochodów.
 • Załączenie dokumentów, które potwierdzają opisywane trudne okoliczności życiowe: np. dokumentacja leczenia, orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, zaświadczenie o miesięcznych dochodach.

Umorzenie długu a śmierć dłużnika?

Śmierć dłużnika wcale nie musi oznaczać, że jego dotychczasowa zaległość finansowa przestaje istnieć. Wierzyciel może przeprowadzić postępowanie w celu sprawdzenia, czy np. krewni zmarłego przejęli spadek całkowicie czy z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas może on dochodzić sądowo o spłatę zadłużenia z majątku, który bliscy zmarłego przejęli w spadku.

Jego roszczenia mogą się uprawomocnić, jeżeli sąd wyda prawomocny nakaz uregulowania zadłużenia. W odpowiedzi na takie roszczenia konieczne może okazać się złożenie wniosku o oznaczenie zadłużenia jako nieważne. Do umorzenia takiego długu będzie konieczne obszerna argumentacja oraz wykazanie, dlaczego bliscy nie chcą lub nie mogą odpowiadać za dług zmarłego członka rodziny.

Jakie są konsekwencje braku spłaty zadłużenia?

Brak spłaty zadłużenia porównać można do efektu kuli śniegowej. Im więcej czasu upływa od braku spłaty zobowiązania, tym poważniejsze następstwa będą się z tym wiązać. Co gorsza, im dłużej dłużnik pozostaje bierny, tym wierzyciel może być bardziej zdeterminowany do sięgnięcia po narzędzia cięższego kalibru zamykające drogę do negocjacji.

 1. Początkowo konsekwencje oznaczają naliczenie pierwszych odsetek i skierowanie przez wierzyciela np. wezwania do zapłaty lub monitów.
 2. Karne odsetki za opóźnienie w spłacie długu z czasem mogą stanowić istotną część jego kwoty, a nawet go przewyższyć.
 3. Uchylanie się od spłaty długu w dłuższej perspektywie oznacza zgłoszenie danych dłużnika do takich rejestrów jak KRD czy BIK.
 4. W razie dłuższego braku współpracy ze strony dłużnika wierzyciel może przystąpić do postępowania windykacyjnego. Działanie te jest najczęściej powierzane firmie windykacyjnej, której działania mogą być nie tylko uciążliwe, ale i krępujące.
 5. Widząc brak szans na polubowne porozumienie się z dłużnikiem, wierzyciel może pominąć etap windykacji i od razu przejść do wniosku o egzekucję komorniczą. Wówczas na poczet finansowej zaległości wraz z odsetkami dochodzi do konfiskaty części majątku lub zajęcia konta bankowego.

Posiadając zadłużenie, kluczowym sposobem na przeciwdziałanie eskalacji jest wykazywanie chęci spłaty zaległości oraz prowadzenia mediacji. Wierzyciele oczekują zazwyczaj przedstawienia realnych dowodów na to, że istnieje szansa na spłatę długu w najbliższej przyszłości oraz zawarcie polubownego porozumienia. Wówczas nie należy spodziewać się działań ostatecznych jak wizyta windykatora czy komornika.


Zobacz także: Jak wyjść z długów? Poradnik


Gdzie dłużnik może szukać pomocy?

Posiadanie długów to problem, z którym każdego roku zmagają się tysiące Polaków. Zdając sobie sprawę z masowości tego zjawiska, w ostatnich latach pojawiło się wiele organizacji świadczących pomoc w wychodzeniu z zaległości finansowych. Ich usługi wiążą się jednak często z opłatą, dlatego w pierwszej kolejności warto zacząć od np. darmowej pomocy prawnej. Dłużnicy mogą z niej skorzystać w ponad 1500 placówkach w całym kraju, które znajdują się m.in. w starostwach powiatowych, urzędach gminy czy urzędach miasta.

Pomocni mogą okazać się także doradcy finansowi, którzy wskażą najlepsze scenariusze działania w obliczu długu i przedstawią najskuteczniejsze rozwiązania. Niekiedy możliwość umorzenia długu okażę się znikoma. Skuteczniejszym rozwiązanie będzie wówczas np. ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub podjęcie mediacji z wierzycielem w celu rozłożenia zaległości finansowych na niewielkie comiesięczne raty.

Jak umorzyć dług – podsumowanie

Umorzeniem długu to procedura nie tylko niełatwa, ale i relatywnie mało prawdopodobna. Sytuacje, w których wniosek wierzyciela może spotkać się z pozytywną odpowiedzią, zdarzają się rzadko, bo i stawka jest zbyt wysoka. Mało który wierzyciel uzna, że jest w stanie pogodzić się ze stratami wynikającymi z braku zapłaty należnych mu środków. Co gorsze, może on obawiać się precedensu, po którym umarzając jeden dług, zachęci innych do wnioskowania o podobną procedurę.

Do umorzenia długu może dojść tylko w skrajnych sytuacjach, w których dłużnik wykaże szczególnie trudną i źle rokującą sytuację życiowo-materialną. Na pomyślnej dla dłużnika decyzji może jeszcze zaważyć uznanie, że dochodzenie długu jest nieopłacalne. W pozostałych przypadkach dłużnik powinien podjąć się mediacji i przeciwdziałać dalszej eskalacji problemów. Wówczas bowiem to jemu nie opłacają się najpoważniejsze następstwa takie jak egzekucja komornicza.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (4 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • a
  a

  adrian

  29.12.2022, 20:10

  Wyróżniający się komentarz

  gdyby tak się dało :/ niestety u mnie nic z tego nie wyszło. jedyne co mnie pociesza to, że niedługo skończę spłacać to po 1 a po 2 że się dogadałem z krukiem i mi ułożyli spoko spłaty.

  • r
   r

   radzio

   31.12.2022, 16:48

   Wyróżniający się komentarz

   u mnie tak samo. nie ma mowy o umorzeniu. ty chociaż kruka masz. mój windykator taki spoko nie jest ;(((

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie